Ubezpieczenie

Wszyscy nasi Klienci są ubezpieczeni podstawowym pakietem ubezpieczeniowym Signal Iduna KL i NNW, rozszerzonym o SPORTY ZIMOWE oraz obejmującym ochronę z tytułu kosztów leczenia spowodowanych przez koronawirusy SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 z ich mutacjami w tym zachorowania na COVID-19.      


CENTRUM ALARMOWE: 

NR POLISY 514700

Tel: +48 22 864 55 26

Sms: +48 661 000 888

czynne 24/7

W przypadku zgłoszenia SMS w treści wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, kraj zdarzenia, miasto, nazwę hotelu, numer polisy lub nazwę biura podróży, opis zachorowania oraz telefon kontaktowy.


Jednocześnie wszystkim naszym Klientom zalecamy wyrobienie  Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdzającej prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. EKUZ stanowi uzupełnienie polisy Signal Iduna i może ochronić Klientów przed ponoszeniem niespodziewanych kosztów bardzo drogich usług medycznych poza granicami kraju.

Więcej na stronie: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

 

Pakiet SIGNAL Iduna podstawowy, zawarty w cenie wyjazdu. Ochrona została rozszerzona o SPORTY ZIMOWE, czyli amatorskie uprawianie na oznakowanych trasach do tego przeznaczonych dyscyplin: narciarstwo, snowboard, biathlon, bobsleje, saneczkarstwo, kite snowboarding, kite skiing

WAŻNE: W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy Polski przez ubezpieczonego przy wyjeździe, a kończy się w momencie przekroczenia granicy przy powrocie do Polski. W przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży przez ubezpieczonego, tj. z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania, koniec ochrony następuje w momencie zakończenia podróży – powrót do miejsca zamieszkania (ochrona ubezpieczeniowa na terytorium Polski obejmuje tylko pierwsze 24 godziny podróży, natomiast po przekroczeniu granicy trwa nieprzerwanie aż do momentu zakończenia podróży).

 

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia oraz wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej [KR], wg poniższych warunków:

Wariant Rozszerzony. Ochrona rozszerzona o Sporty Zimowe

 

Wariant  Rozszerzony. Ochrona rozszerzona o Sporty Zimowe oraz Zaostrzenie Choroby Przewlekłej**

**Zaostrzenie Choroby Przewlekłej (kod CP) – nagłe nasilenie/zaostrzenie objawów Choroby Przewlekłej, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży. Choroba przewlekła – dotyczy Ubezpieczonego, Współuczestnika podroży bądź osób im bliskich – choroba, która była leczona w ciągu 5 lat poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia oraz jest uznana za przewlekłą zgodnie z ogólną wiedzą medyczną

 

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI

W związku ze zdarzającymi się sytuacjami losowymi, aby uniknąć straty wpłaconych na poczet Imprezy kosztów, istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej [KR], wg poniższych warunków:

WAŻNE: Polisę można kupić po zawarciu umowy:

  • w ciągu 7 dni, gdy podróż rozpoczyna się za 30 dni lub później
  • w tym samym dniu, gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni.

Z ubezpieczenia można skorzystać rezygnując z podróży z jednego z 21 powodów, obejmujących m.in.: nagłe zachorowanie oraz nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich.

W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, składka dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji podlega zwrotowi w kwocie wyliczonej proporcjonalnie do długości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

 

COVID-19

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje o koszty powstałe w wyniku rezygnacji wskutek zakażenia koronawirusem oraz obowiązkowej kwarantanny nałożonej na Klienta lub Członka Rodziny

Na mocy klauzuli nr 2 COVID-19 do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rezygnacji z podróży (RG, RGF, RGH) lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (RGS) włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu:

– Epidemii Choroby Zakaźnej (1) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,

– Pandemii (2) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,

w sytuacji nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną.

 

Na mocy klauzuli nr 3 COVID-19 + kwarantanna do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rezygnacji z podróży (RG, RGF, RGH) lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (RGS) włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu:

– Epidemii Choroby Zakaźnej (1) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,

– Pandemii (2) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,

w sytuacji nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną, obowiązkowej kwarantanny lub izolacji, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia Imprezy turystycznej

 

Warunki wykupienia ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej [KR], obejmującego rezygnację wskutek

  • zakażenia koronawirusem Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2:

  • zakażenia koronawirusem Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 oraz obowiązkowej kwarantanny lub izolacji:

 

Wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczeń w dokumentach OWU w sekcji Dokumenty do pobrania