Ubezpieczenie

Wszyscy nasi Klienci są ubezpieczeni podstawowym pakietem ubezpieczeniowym Signal Iduna KL 40000 Eur, w tym 7000 Eur koszty ratownictwa i NNW 15000 PLN, rozszerzonym o SPORTY ZIMOWE. Klienci wyjeżdżający na narty do Włoch otrzymują w pakiecie ubezpieczenia obowiązkowe na stokach we Włoszech ubezpieczenie OC 30000 Eur.


CENTRUM ALARMOWE: 

NR POLISY 524966

Tel: +48 22 864 55 26

Sms: +48 661 000 888

czynne 24/7

W przypadku zgłoszenia SMS w treści wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, kraj zdarzenia, miasto, nazwę hotelu, numer polisy lub nazwę biura podróży, opis zachorowania oraz telefon kontaktowy.


Pakiet SIGNAL Iduna zawarty w cenie wyjazdu: Ochrona została rozszerzona o SPORTY ZIMOWE, czyli amatorskie uprawianie na oznakowanych trasach do tego przeznaczonych dyscyplin: narciarstwo, snowboard, biathlon, bobsleje, saneczkarstwo, kite snowboarding, kite skiing.

Podczas Podróży Zagranicznej bez dodatkowej opłaty Signal Iduna zapewnia ochronę:
– w przypadku Zaostrzenia Choroby Przewlekłej,
– w zakresie szkód po spożyciu alkoholu (z wyłączeniem OC i wypadku komunikacyjnego),
– w przypadku Nagłego Zachorowania spowodowanego Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,
– na wypadek Ataku Terrorystycznego.

WAŻNE: W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy Polski przez ubezpieczonego przy wyjeździe, a kończy się w momencie przekroczenia granicy przy powrocie do Polski. W przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży przez ubezpieczonego, tj. z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania, koniec ochrony następuje w momencie zakończenia podróży – powrót do miejsca zamieszkania (ochrona ubezpieczeniowa na terytorium Polski obejmuje tylko pierwsze 24 godziny podróży, natomiast po przekroczeniu granicy trwa nieprzerwanie aż do momentu zakończenia podróży).

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia oraz wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, wg poniższych warunków:

Wariant Rozszerzony. Ochrona rozszerzona o Sporty Zimowe

* W przypadku szkód będących następstwem Amatorskiego Uprawiania Sportu, uprawiania Sportów Zimowych objętych umową ubezpieczenia odpowiedzialność SIGNAL IDUNA jest ograniczona do wysokości 50% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód osobowych oraz do wysokości 25% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód rzeczowych (§24.Pkt2 OWU Signal Bezpieczne Podróże)

Jednocześnie wszystkim naszym Klientom zalecamy wyrobienie  Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdzającej prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. EKUZ stanowi uzupełnienie polisy Signal Iduna i może ochronić Klientów przed ponoszeniem niespodziewanych kosztów bardzo drogich usług medycznych poza granicami kraju.

Więcej na stronie: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

 

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI

W związku ze zdarzającymi się sytuacjami losowymi, aby uniknąć straty wpłaconych na poczet Imprezy kosztów, istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej [RG] lub/i Przerwania Imprezy Turystycznej [RGS], wg poniższych warunków:

**Zaostrzenie Choroby Przewlekłej (kod CP) – nagłe nasilenie/zaostrzenie objawów Choroby Przewlekłej, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży. Choroba przewlekła – dotyczy Ubezpieczonego, Współuczestnika podroży bądź osób im bliskich – choroba, która była leczona w ciągu 5 lat poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia oraz jest uznana za przewlekłą zgodnie z ogólną wiedzą medyczną

WAŻNE: Polisę można kupić po zawarciu umowy:

  • w ciągu 7 dni, gdy podróż rozpoczyna się za 30 dni lub później
  • w tym samym dniu, gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni.

Z ubezpieczenia można skorzystać rezygnując z podróży z jednego z 21 powodów, obejmujących m.in.: nagłe zachorowanie oraz nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich.

W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, składka dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji podlega zwrotowi w kwocie wyliczonej proporcjonalnie do długości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

Wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczeń w dokumentach OWU w sekcji Dokumenty do pobrania